ติดต่อ อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา

ติดต่ออาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา  

จันทร์ถึงพฤหัสบดี เวลา 10.00 น. - 16.00 น.


BA101การบริหารธุรกิจอาจารย์ฟารีดา มะ080-6049614
BA102หลักการตลาดดร.ประพัฒสอน เปียกสอน081-9896594
BA103การบัญชีการเงินผศ.ดร.บุรพร กำบุญ081-5542063
BA201ภาษีอากรทางธุรกิจอาจารย์จรินทร นามขาน089-033-9731
BA202กฎหมายธุรกิจอาจารย์สมชัย ทรัพย์ศิริผล092-9395985
BA203สถิติธุรกิจดร.ศิรชญา การะเวก081-4565312
BA204การจัดการการดำเนินงานดร.ณิชาภา คุณพระเนตร080-8228944
BA205การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจอาจารย์สุนิ ประจิตร095-3924428
BA206เศรษฐศาสตร์ธุรกิจอาจารย์นบชนก แสงฉาย087-9338999
BA207การเงินธุรกิจดร.สุพัตรา จันทนะศิริ097-2859175
BA301การบัญชีเพื่อการบริหารอาจารย์นงลักษณ์ ศิริพิศ081-7210266
BA302การจัดการทรัพยากรมนุษย์ดร.เพชราภรณ์ วงค์หลวงLINE ID : 0636299329
BA303การจัดการเชิงกลยุทธ์อาจารย์ จันทร์เพ็ญ วิศัลยาขจรเดช081-7791561
BH201การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพดร.เพชราภรณ์ วงค์หลวงLINE ID : 0636299329
BH202วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
BH203การจัดการธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุอาจารย์ ดร.พลอยขวัญ เจดีย์จิตต์081-954-4122
BH301การจัดการธุรกิจสุขภาพความงามและสปาอาจารย์ ดร.พลอยขวัญ เจดีย์จิตต์081-954-4123
BH302การจัดการธุรกิจส่งเสริมสุขภาพอาจารย์ณัฐพร ปรางงามเปล่ง063-9688758
BH303การจัดการธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพอาจารย์ณัฐพร ปรางงามเปล่ง063-9688759
BH304การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอาจารย์ พงศ์ธนวัฒน์ นวลดี096-828-9626
BH305การจัดการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพอาจารย์ ธีรภา วิวัฒนศักดิ์089-063-6731
BH306การจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพอาจารย์โยธิน ทองชาวนา092-905-9151
BH307การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการธุรกิจสุขภาพอาจารย์ ดร.ประพัฒสอน เปียกสอน081-989-6594
BH401นวัตกรรมการบริการอาจารย์ พงศ์ธนวัฒน์ นวลดี096-828-9626
BH402นวัตกรรมการจัดการดร. ปรียาภรณ์ ธีรพรเลิศรัฐ
BH403การจัดการธุรกิจสถานดูแลเด็กเล็กอาจารย์มานะ วิวัฒนศักดิ์
BH404การวิจัยทางธุรกิจสุขภาพ
BH405การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการธุรกิจสุขภาพอาจารย์วิษณุ วาสนกมล094-542-2824
BH406การปฏิบัติการบริษัทจำลอง
BH407สัมมนาการจัดการธุรกิจสุขภาพ
BL201ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอาจารย์ชุติเดช มั่นคงธรรม088-9142379
BL202การจัดซื้ออาจารย์ชลิตา ตรียาวนิช089-4230403
BL203การจัดการสินค้าคงคลังอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ยิ้มเจริญพรสกุล061-5178946
BL304ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอาจารย์วันเพ็ญ เพ็งสมบูรณ์081-8101541
BL305การจัดการขนส่งอาจารย์ชุติเดช มั่นคงธรรม088-9142379
BL306กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอาจารย์ชลิตา ตรียาวนิช089-4230403
BL307การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้าอาจารย์ชุติเดช มั่นคงธรรม088-9142379
BL308การจัดการบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์และซัพพลายเชนอาจารย์ศานิต ธรรมศิริ080-5422351
BL310การจัดการการส่งออกและนำเข้าอาจารย์วันเพ็ญ เพ็งสมบูรณ์081-8101541
BL312การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ยิ้มเจริญพรสกุล061-5178946
BL313การวิเคราะห์การลงทุนด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอาจารย์ชุติเดช มั่นคงธรรม, อาจารย์ชญารัฐ ศรีสงคราม088-9142379
BL315การวิจัยธุรกิจดร.อาริยา ภูวคีรีวิวัฒน์099-5154991
BL410การบริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอาจารย์ศานิต ธรรมศิริ080-5422351
BL411สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอาจารย์ศานิต ธรรมศิริ080-5422351
BL414การตลาดโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอาจารย์ชลิตา ตรียาวนิช089-4230403
BL416การจัดการความเสี่ยงภัยและกฎหมายสำหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอาจารย์วันเพ็ญ เพ็งสมบูรณ์081-8101541
BL417การฝึกงานอาจารย์ศานิต ธรรมศิริ080-5422351
BL418กรณีศึกษาอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ยิ้มเจริญพรสกุล061-5178946
GA102หลักสถิติดร.ศิรชญาน์ การะเวก081-4565312
GC103เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้อาจารย์ทัชสน พฤฒเศรณี089-2687272
GE101ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันดร.โสพัฒน์ โสภาภิมุข083-2247156
GE102ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดร.ธารินี กิตติกาญจนโสภณ064-9428262
GE201การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจดร.ธารินี กิตติกาญจนโสภณ064-9428262
GH101จริยธรรมและทักษะชีวิตดร.รสรินทร์ อรอมรรัตน์081-5713455
GH102ปรัชญาเบื้องต้นอาจารย์ชูชิต ชายทวีปID line: chitkhung
GS105สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและประชาคมโลกดร.วรวุฒิ วีระวัฒน์062-9199419
GS107เศรษฐศาสตร์ทั่วไปดร.บุษรา มุ้ยอิ้ง089-1688011
GS110กฏหมายในชีวิตประจำวันอาจารย์ ศิริเพ็ญ จันทร์นิยม080-9696661
GT103ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอาจารย์ วิระวัลย์ ดีเลิศ082-6913749
LW311กฎหมายปกครองผศ.เสงี่ยม บุษบาบาน081-8225116
MBA111การบัญชีเบื้องต้นเพื่อการบริหารธุรกิจดร.ฐนันวริน โฆษิตคณิน096-9828446
MBA112ภาษาอังกฤษสำหรับการบริหารธุรกิจดร.ธารินี กิตติกาญจนโสภณ064-9428262
MBA113เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจดร.ศิรชญา การะเวก081-4565312
MBA211เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการปฏิบัติการดร.พรประภา ศรีราพร080-5992326
MBA212พฤติกรรมองค์กรและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ดร.อาริยา ภูวคีรีวิวัฒน์099-5154991
MBA213การบริหารทางการเงินดร.ฐนันวริน โฆษิตคณิน096-9828446
MBA214ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการบริหารธุรกิจดร.โสพัฒน์ โสภาภิมุข083-2247156
MBA215การบัญชีเพื่อการบริหารผศ.ดร.บุรพร กำบุญ081-5542063
MBA216การบริหารการตลาดดร.ชัญญนัท กริ่มใจ089-6655110
MBA217การบริหารเชิงกลยุทธ์ดร.พรประภา ศรีราพร080-5992326
MBA301ภาวะผู้นำและการจัดการวัฒนธรรมองค์กรดร.ฐนันวริน โฆษิตคณิน096-9828446
MBA302สัมมนาการจัดการธุรกิจดร.วันเพ็ญ เพ็งสมบูรณ์081-8101541
MBA304การจัดการนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการผศ.ดร.สุชาติ ปรักทยานนท์081-6163721
MG201การติดต่อสื่อสารในองค์การอาจารย์พงศ์ธนวัฒน์ นวลดี096-8289626
MG202พฤติกรรมองค์การอาจารย์ฟารีดา มะ080-6049614
MG203จริยธรรมทางธุรกิจดร.พรประภา ศรีราพร080-5992326
MG301การจัดการคุณภาพอาจารย์จันทร์เพ็ญ วิศัลยาขจรเดช081-7791561
MG302ภาวะผู้นำอาจารย์สุภา สุขวิบูลย์089-8940272
MG303วิจัยธุรกิจดร.อาริยา ภูวคีรีวิวัฒน์099-5154991
MG304เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการดร.ณิชาภา คุณพระเนตร080-8228944
MG305ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการอาจารย์จันทร์เพ็ญ วิศัลยาขจรเดช081-7791561
MG306การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานอาจารย์ชุติเดช มั่นคงธรรม088-9142379
MG307การจัดการการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ธีรภา พลายทองดี089-0636731
MG308ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอาจารย์อโณทัย บุณยะบูรณ์092-9924614
MG309การเจรจาต่อรองทางธุรกิจดร.เพชราภรณ์ วงค์หลวงLINE ID : 0636299329
MG401การจัดการธุรกิจขนาดย่อมดร.ณิชาภา คุณพระเนตร080-8228944
MG402สัมมนาการทางการจัดการอาจารย์จันทร์เพ็ญ วิศัลยาขจรเดช081-7791561
MG403การประเมิณผลและการปฏิบัติงานดร.อาริยา ภูวคีรีวิวัฒน์099-5154991
MG405การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศอาจารย์รัฏฐชญาพร โอสถ094-6541415
MG406จิตวิทยาธุรกิจอาจารย์สิทธิพร โพธิ์ระหง086-6102216
MPA101ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ดร.ธารินี กิตติกาญจนโสภณ, รศ.ดร.สถิตย์ นิยมญาติ064-9428262
MPA102สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลผศ.ดร.อาจยุทธ เนติธนากุล080-2555500
MPA103วิชาชีพและจรรยาบรรณทางรัฐประศาสนศาสตร์รศ.(พิเศษ) พลโท ดร.วีระ วงค์สรรค์089-4436941
MPA201แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์รศ.ดร.กมลพร กัลยาณมิตร089-8217537
MPA202ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ผศ.ดร.อาจยุทธ เนติธนากุล080-2555500
MPA203การบริหารนโยบายสาธารณะรศ.ดร.กมลพร กัลยาณมิตร089-8217537
MPA204ทฤษฎีองค์การและการจัดการสมัยใหม่ดร.วรางคณา โพธิรักษ์090-9012548
MPA301การบริหารจัดการที่ดีรศ.ดร.กมลพร กัลยาณมิตร089-8217537
MPA302การบริหารการคลังและงบประมาณรศ.(พิเศษ) พลโท ดร.วีระ วงค์สรรค์089-4436941
MPA303การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21รศ.ดร.กมลพร กัลยาณมิตร, ผศ.ดร.อัมพร ปัญญา089-8217537
MPA304จริยธรรมผู้นำภาครัฐดร.ญาติมา นุชแดง, รศ.ดร.สถิตย์ นิยมญาติ081-5266432
MPA502สัมมนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐดร.โสพัฒน์ โสภาพิมุข083-2247156
MPA504สัมมนาการจัดการภาครัฐในยุคโลกาภิวัตน์ผศ.ดร.อาจยุทธ เนติธนากุล080-2555500
PA101ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์อาจารย์ชูชิต ชายทวีปID line: chitkhung
PA202การจัดการภาครัฐแนวใหม่ดร.สมภพ ศรีสัมพันธ์062-4919546
PA203นโยบายสาธารณะและการวางแผนรศ.ดร.กมลพร กัลยาณมิตร089-8217537
PA204ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์อาจารย์ชูชิต ชายทวีปID line: chitkhung
PA206ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ดร.พิมพ์กมล เกษแก้ว080-927-4694
PA305ทฤษฎีองค์การสาธารณะดร.สมภพ ศรีสัมพันธ์062-4919546
PA306การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐอาจารย์ณัฐพล พรมวิชา097-0733621
PA307การจัดการภาครัฐยุคโลกาภิวัฒน์รศ.ดร.กมลพร กัลยาณมิตร089-8217537
PA307การจัดการภาครัฐและเอกชนอาจารย์ณภัทร ศิลปมา088-5646694
PA308การบริหารการพัฒนาดร.วรวุฒิ วีระวัฒน์062-919-9419
PA309ภาวะผู้นำและการพัฒนาผู้นำรศ.ดร.กมลพร กัลยาณมิตร089-8217537
PA310เทคนิคการจัดการสมัยใหม่อาจารย์ธนัชพร หาระบุตร092-393-9236
PA311พฤติกรรมองค์การรศ.ดร.กมลพร กัลยาณมิตร089-8217537
PA312การบริหารการคลังสาธารณะดร.บุษรา มุ้ยอิ้ง089-1688011
PA313การบริหารโครงการภาครัฐอาจารย์ณภัทร ศิลปมา088-5646694
PA317การจัดการเชิงกลยุทธ์อาจารย์ธนัชพร หาระบุตร092-393-9236
PA414จริยธรรมและความเป็นธรรมทางสังคมรศ.(พิเศษ) พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์089-4436941
PA415สัมมนาปัญหาบริหารรัฐกิจดร.ธนพันธุ์ พูลชอบ086-999-0600
PA416เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจอาจารย์ ดร.บุษรา มุ้ยอิ้ง089-1688011
PA417ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจอาจารย์ ดร.บุษรา มุ้ยอิ้ง089-1688011
PA418ประวัติศาสตร์การปกครองส่วนท้องถิ่น อาจารย์ณัฐพล พรมวิชา097-0733621
PA419การบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจารย์ณัฐพล พรมวิชา097-0733621
PA420การบริหารชุมชนกับการบริหารส่วนท้องถิ่นอาจารย์ณภัทร ศิลปมา088-5646694
PA421การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่นดร.บุษรา มุ้ยอิ้ง089-1688011
PA422ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่นผศ.พงษ์พิพัฒน์ มัลลิกามาลย์ 097-0733621
PA424สัมมนาปัญหาทางการบริหารส่วนท้องถิ่นดร.พัทธนันท์ กิติศรีวรพันธุ์ 063-2394526
PS101หลักรัฐศาสตร์ดร.ธนพันธุ์ พูลชอบ086-999-0600
PS102การเมืองการปกครองของไทยอาจารย์ชูชิต ชายทวีปID line: chitkhung
PS203ภาษาอังกฤษสำหรับสาขารัฐศาสตร์ดร.วรวุฒิ วีระวัฒน์062-919-9419
PS204ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาจารย์ชูชิต ชายทวีปID line: chitkhung
PS205รัฐ สังคม และโลกาภิวัฒน์ดร.พัทธนันท์ กิติศรีวรพันธุ์063-2394526


แก้ไขครั้งสุดท้าย: Monday, 25 September 2023, 10:45AM