การยื่นจบการศึกษา

รายละเอียดการยื่นจบ 2/66 และ 3/66

1. การยื่นจบครั้งนี้ หมายถึง ผู้ที่เรียนจนครบหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว (ไม่ได้หมายถึงนักศึกษา รหัส 66 ที่เพิ่งเข้าเรียน)

2. ผู้ที่ยื่นจบการศึกษาได้ จะต้องชำระค่าเทอม ครบทั้งหมดแล้วเท่านั้น (ไม่มีกรณียกเว้น)

3. นักศึกษาจะต้องมาดำเนินการยื่นจบด้วยตนเอง ที่สถาบันการศึกษาทางไกล

4. สามารถมายื่นจบการศึกษาได้ โดยต้องมีเกรดครบตลอดหลักสูตรเรียบร้อย หรือมีเกรดคงค้าง ไม่เกิน 4 ตัวแก้ไขครั้งสุดท้าย: Sunday, 10 March 2024, 9:02AM