การยื่นจบการศึกษา

รายละเอียดการยื่นจบ 1/66

1. การยื่นจบครั้งนี้ หมายถึง ผู้ที่เรียนจนครบหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว (ไม่ได้หมายถึงนักศึกษา รหัส 66 ที่เพิ่งเข้าเรียน)

2. ผู้ที่ยื่นจบการศึกษาได้ จะต้องชำระค่าเทอม ครบทั้งหมดแล้วเท่านั้น (ไม่มีกรณียกเว้น)

3. นักศึกษาจะต้องมาดำเนินการยื่นจบด้วยตนเอง ที่สถาบันการศึกษาทางไกล

4. สามารถมายื่นจบการศึกษาได้ โดยต้องมีเกรดครบตลอดหลักสูตรเรียบร้อย

(หากพบว่าทำงานและสอบในระบบเแล้วครบถ้วน ติดต่ออาจารย์ผู้สอนตามข้อมูลหน้าระบบ BTUDE)


แก้ไขครั้งสุดท้าย: Sunday, 3 September 2023, 3:21PM