กิจกรรมเสริม LW311


ให้นักศึกษาตอบคำถามตามหัวข้อ (พิมพ์ได้) ตั้งชื่อไฟล์เป็น "LW311 รหัส....... ชื่อ-สกุล......"


กิจกรรมเสริม รายวิชา LW311 กฎหมายปกครอง


ชื่อ......................... รหัส............................. กลุ่มเรียน.....................

 

1. ให้นักศึกษาอธิบายความหมายของงบประมาณ และประโยชน์ในการจัดทำงบประมาณ มีหรือไม่ อย่างไร และการจัดทำงบประมาณของประเทศไทยถือได้หรือไม่ว่าจัดอยู่ในลักษณะ ของงบประมาณที่ดี

2. ให้นักศึกษาอธิบายความหมาย การบริการสาธารณะ หลักเกณฑ์ในการจัดทำบริการสาธารณะและเครื่องมือของฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะ มีอะไรบ้าง

3. นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง อย่างไรบ้าง และหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองมีข้อจำกัด หรือไม่ อย่างไร จงอธิบาย


สำหรับนักศึกษาที่ส่งกิจกรรมเสริม ให้ Add Line และส่งเข้ากลุ่มนี้ได้เลยแก้ไขครั้งสุดท้าย: Tuesday, 2 April 2024, 3:45PM