ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
Pinnedประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 0 อ.ณภัทร สถาบันการศึกษาทางไกล
Pinnedกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 0 อ.ณภัทร สถาบันการศึกษาทางไกล
Pinnedขั้นตอนการสอบประมวลความรู้ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่น 621 0 อ.ณภัทร สถาบันการศึกษาทางไกล
Pinnedประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 0 อ.ณภัทร สถาบันการศึกษาทางไกล
Pinnedประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 0 อ.ณภัทร สถาบันการศึกษาทางไกล
Pinnedปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2563 0 อ.ณภัทร สถาบันการศึกษาทางไกล
Pinnedประกาศแนวทางการจัดทำวิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่น 621 (เข้าศึกษา 1/2562) 0 อ.ณภัทร สถาบันการศึกษาทางไกล
Pinnedการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ 0 อ.ณภัทร สถาบันการศึกษาทางไกล
Pinnedการสอบเทียบโอนรายวิชา รุ่น 612 0 อ.ณภัทร สถาบันการศึกษาทางไกล
Pinnedกู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 0 อ.ณภัทร สถาบันการศึกษาทางไกล
Pinnedเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 0 อ.ณภัทร สถาบันการศึกษาทางไกล
Pinnedแบบประเมินความพึงพอใจ การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (BTUDE) สำหรับนักศึกษา 0 อาจารย์ สถาบันการศึกษาทางไกล
Pinnedแบบประเมินความพึงพอใจ การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (BTUDE) สำหรับอาจารย์ 0 อาจารย์ สถาบันการศึกษาทางไกล
เรียนออนไลน์ดีอย่างไร 0 administrator staff
สมัครเรียนออนไลน์ 0 administrator staff